เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานปฐมวัย
คู่มือปฏิบัติงานของครู
โครงการ
นำเสนอกรรมการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๖
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
คำสั่งประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่1/2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนปีการศึกษา๒๕๕๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.5 KB
คำสั่งครูเวรประจำวันโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
คำสั่งครูประจำชั้นโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 880 KB
ผู้รับผิดชอบอบรมสุดสัปดาห์
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.05 KB
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
คำสั่งโรงเรียนผู้รับผิดชอบวันสุดสัปดาห์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.5 KB
คำสั่งทัศนศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
คำสั่งวันแม่โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
หนังสืออนุญาต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 840 KB
คำสั่งการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
แต่งตั้งครูรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
คำสั่งธนาคารโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบธนาคารโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078