เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานปฐมวัย
คู่มือปฏิบัติงานของครู
โครงการ
นำเสนอกรรมการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๖
มาตรฐานปฐมวัย
มาตรฐานที่1
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.17 KB
มาตรฐานที่2
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.81 KB
มาตรฐานที่3
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.73 KB
มาตรฐานที่4
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.72 KB
มาตรฐานที่5
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.65 KB
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078
>>