เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานปฐมวัย
คู่มือปฏิบัติงานของครู
โครงการ
นำเสนอกรรมการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๖
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
1การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.5 KB
2.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
3.ระบบบริหารและสารสนเทศ
หลักฐานอ้างอิงปฐมวัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232 KB
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453 KB
หลักฐานอ้างอิงขั้นพื้นฐาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172 KB
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ติดตามตรวจสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
โครงการที่สอดคล้อง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172 KB
6. การประเมินภายใน
คำสั่งประเมินภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
7. จัดทำรายงาน
คำสั่งการจัดทำรายงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
8. การพัฒนาอย่างเนื่อง
คำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปมาตรฐาน
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB
นำเสนอ
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง

ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078
>>