แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ดอนสำโรง
คู่มือสถานศึกษาพอเพียง
รายงานการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง ๕๖
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๗
แบบรายงานโรงเรียนต้นแบบกองทุน
แบบรายงานกองทุนอาหารกลางวัน
รายงานกิจกรรมกองทุนอาหารกลางวัน
เกษตรครบวงจรที่ดอนสำโรง
รายงานกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง2558
วารสารโรงเรียน
วารสารปการศึกษาปี ๒๕๕๘
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
เอกสาร
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการอ่านคล่องเขียนคล่องปี๕๙
คำพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1954
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2756
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 627
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1685
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 229
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 279
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 5612
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 336
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1855
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 197
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 204
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1364
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 674
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 237
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 309
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 209
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1637
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 618
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 179
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 180
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 101
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 165
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 643
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 129
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 115
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 150
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 198
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1171
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1579
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 288
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1264
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 8207
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 511
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 55
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1845
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 1353
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 547
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1331
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 161
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 649
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 50
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 30
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 15
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 25
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 12
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 3
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 4
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 6
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 4
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 3
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 4
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 1
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 2
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 2
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 1
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 3
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 5
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 120
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 2
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 3
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 3
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 4
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 3
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 7
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 4
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 14
ระบบจ่ายตรง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 3
ตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 13
sar ปฐมวัย ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 6
สัญญาจ้าง1เม.ย 59 - 30 ก.ย.59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 2
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 0
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 4
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 1
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078