เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานปฐมวัย
คู่มือปฏิบัติงานของครู
โครงการ
นำเสนอกรรมการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 243
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 172
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 179
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 1133
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 446
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 408
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 142
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 188
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 4372
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 203
ระเบียบวัดผล Unkown Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 199
โครงการตามแผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 182
โปรแกรมคำนวณจุดเน้นพัฒนาการศึกษาป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 90
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 162 KB 80
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาศึกษาป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 78
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 86
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163 KB 87
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 88
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 92
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 98
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 343
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 197
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 128
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 145
3บัญชีสรุปคำขอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 72
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 119
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 219
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 115
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 234
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 101
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 72
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 70
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 95
รายงานประชุมผู้ปกครอง 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 67
จุดเน้น56 Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 8
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 21
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 13
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 18
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 15
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 19
เป้าหมาย มาตรฐาน 56 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 11
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 21
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 9
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 13
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 6
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 13
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 10
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 4
คำกล่าวรายงา Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 5
โอวาทนายก Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 4
ประกวด Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 4
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 3
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 1
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 0
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078