ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Project Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 7
T-SAR ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 614.4 KB 14
T-SAR ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 637.15 KB 3
โปรแกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23 KB 5
คำสั่งกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 18
คู่มือ๒/๖๐ 8
คะแนนภาษาไทย ป.4/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.56 KB 18
รายงานยาเสพติด อบต.60 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 3
แต่งตั้งกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 19
คู่มือปฏิบัติการครู Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 15
สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 17.99 KB 55
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 545 KB 36
อบต.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.17 KB 83
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 29
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 60
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 38
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 56
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 53
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 27
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 27
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 24
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 33
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 29
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 31
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 66
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 137
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 76
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 100
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 123
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 65
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 77
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 782
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 219
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1369
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 15256
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1914
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 115
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1494
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1303
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 319
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1607
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1228
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 298
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 184
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 243
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 211
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 209
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 660
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1848
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 244
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 337
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 274
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 719
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1407
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 236
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 243
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1909
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 363
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 6799
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 334
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 258
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1777
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 770
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 3057
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1985