ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
แผนยกระดับผลสัมฤทธ์
นำเสนอกลุ่มเครือข่าย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินภายในชั้นเรียน
รายงานระบบประกัน 8 องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน
เสนอคณะกรรมการ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
สมศ
เอกลักษณ์
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
เอกสาร
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการอ่านคล่องเขียนคล่องปี๕๙
คำพื้นฐาน
แข่งขันความเป็นเลิศ ๒๕๖๐
รายงานกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานกิจกรรม/โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1972
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2982
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 683
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1727
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 241
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 296
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 6536
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 349
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1872
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 221
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 222
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1391
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 705
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 252
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 325
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 231
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1727
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 641
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 198
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 197
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 110
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 198
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 653
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 140
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 121
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 162
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 282
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1185
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1597
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 305
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1287
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 20919
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1251
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 68
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1871
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 9096
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 559
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1353
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 178
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 736
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 61
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 50
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 71
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 83
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 34
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 24
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 85
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 22
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 20
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 16
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 18
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 13
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 15
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 16
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 17
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 37
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 20
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 843
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 15
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 13
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 20
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 17
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 16
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 19
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 24
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 15
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 24
ระบบจ่ายตรง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 14
ตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 38
sar ปฐมวัย ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 23
สัญญาจ้าง1เม.ย 59 - 30 ก.ย.59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 15
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 13
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 24
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 18
อบต.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.17 KB 35
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 545 KB 21
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพสำหรับตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.94 KB 24
สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 17.99 KB 11
ภาr Word Document ขนาดไฟล์ 688.5 KB 8
กีฬานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.05 KB 14
Sarใหม่ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.54 KB 9
Sarใหม่ปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.88 KB 6
คู่มือปฏิบัติการครู Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 9