ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 2
คู่มือ๒/๖๐ 4
คะแนนภาษาไทย ป.4/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.56 KB 4
รายงานยาเสพติด อบต.60 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 2
แต่งตั้งกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 4
SAR59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 3
คู่มือปฏิบัติการครู Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 13
Sarใหม่ปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.88 KB 32
Sarใหม่ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.54 KB 32
กีฬานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.05 KB 26
ภาr Word Document ขนาดไฟล์ 688.5 KB 30
สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 17.99 KB 38
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพสำหรับตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.94 KB 79
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 545 KB 33
อบต.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.17 KB 61
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 26
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 45
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 21
สัญญาจ้าง1เม.ย 59 - 30 ก.ย.59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 34
sar ปฐมวัย ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 45
ตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 47
ระบบจ่ายตรง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 25
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 33
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 26
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 38
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 30
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 26
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 27
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 33
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 24
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 26
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 852
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 43
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 50
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 38
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 25
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 23
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 22
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 28
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 24
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 31
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 47
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 115
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 45
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 59
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 95
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 103
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 60
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 74
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 767
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 204
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1364
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 568
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 13673
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1896
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 95
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1405
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 23200
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1299
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 316
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1605
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1211
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 294
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 171
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 129
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 166
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 665
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 226
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 133
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 211
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 208
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 655
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1780
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 242
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 336
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 269
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 717
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1404
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 232
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 237
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1892
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 359
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 6678
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 318
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 253
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1764
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 758
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 3027
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1984