เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 269
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 190
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 227
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 1248
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 583
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 500
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 177
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 210
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 4525
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 224
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 249
โครงการตามแผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 206
โปรแกรมคำนวณจุดเน้นพัฒนาการศึกษาป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 113
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 162 KB 106
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาศึกษาป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 102
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 136
โปรแกรมจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163 KB 110
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 110
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 116
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 121
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 374
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 246
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 176
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 181
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 94
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 142
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 276
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 134
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 333
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 135
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 104
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 96
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 142
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 46
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 36
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 39
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 35
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 41
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 33
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 44
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 32
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 33
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 43
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 32
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 41
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 20
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 30
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 27
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 30
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 21
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 32
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 19
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 15
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 16
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 19
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 28
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 19
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 15
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 13
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 7
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 5
11 Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 4
22 Word Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 4
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 4
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 11
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 5
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 5
Word Document ขนาดไฟล์ 414.87 KB 4
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 2
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 1
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078