แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
วารสารโรงเรียน
วารสารปการศึกษาปี ๒๕๕๘
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
เอกสาร
โครงการอ่านคล่องเขียนคล่องปี๕๙
คำพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1953
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2714
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 626
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1682
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 228
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 279
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 5514
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 335
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1853
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 194
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 204
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1362
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 673
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 237
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 309
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 206
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1632
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 618
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 179
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 180
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 101
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 163
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 642
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 129
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 114
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 148
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 191
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1169
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1576
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 287
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1263
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 7064
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 429
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 50
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1839
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 1338
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 546
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1328
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 160
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 641
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 49
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 25
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 12
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 24
หนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 10
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 2
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 3
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 4
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 2
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 1
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 1
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 1
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 1
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 1
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 1
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 3
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 5
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 116
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 2
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 2
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 2
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 2
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 2
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 2
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078