ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ดอนสำโรง
คู่มือสถานศึกษาพอเพียง
รายงานการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง ๕๖
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๗
แบบรายงานโรงเรียนต้นแบบกองทุน
แบบรายงานกองทุนอาหารกลางวัน
รายงานกิจกรรมกองทุนอาหารกลางวัน
เกษตรครบวงจรที่ดอนสำโรง
รายงานกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง2558
โลโก้
สถานศึกษาพอเพียง
ขอสนับสนุนจาก อบต.ดงเดือย
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
เอกสาร
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการอ่านคล่องเขียนคล่องปี๕๙
คำพื้นฐาน
เกียรติบัตร
เกียรติบัตรปี ๒๕๕๙
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
ใบสมัครสอบครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1960
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2933
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 636
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1704
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 230
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 282
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 6226
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 341
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1861
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 211
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 211
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1371
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 691
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 245
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 314
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 221
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1698
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 628
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 189
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 189
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 105
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 184
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 646
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 132
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 117
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 152
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 243
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1178
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1585
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 296
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1274
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 15530
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 947
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 60
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1862
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 2345
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 550
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1343
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 169
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 697
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 52
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 33
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 44
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 49
หนังสือส่งเขตของบ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 20
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 11
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 41
แบบประเมินครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 10
คำพื้นฐานอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 6
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 268 KB 8
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 410 KB 9
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 7
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 618.5 KB 6
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Word Document ขนาดไฟล์ 444.5 KB 9
คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 5
โครงการ อบต.ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 18
หลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 12
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ (นายวิเชียร ) 834
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนานักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(สุรินทรา) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 8
กิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 7
สหกรณ์โรงเรียน หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (วิไล อยู่คง) 5
ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 3 (นายวิเชียร) Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 10
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล(นายวิเชียร อ่วมน้อย) Word Document ขนาดไฟล์ 15.94 KB 11
โครงการสหกรณ์ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.07 KB 15
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๕๙ หทัย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 8
sar เด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 17
ระบบจ่ายตรง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 6
ตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 26
sar ปฐมวัย ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 15
สัญญาจ้าง1เม.ย 59 - 30 ก.ย.59 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 8
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 680.5 KB 13
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 4
อบต.๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.17 KB 11
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 545 KB 8
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพสำหรับตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.94 KB 6
สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 17.99 KB 1
ภาr Word Document ขนาดไฟล์ 688.5 KB 2