เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หนังสือน่าอ่าน
คำสั่งโรงเรียน
รายงานคุณภาพการศึกษา
หนังสือส่ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของครู
วันแม่แห่งชาติปีการศึกษา ๒๕๕๘
แบบสำรวจความคิดเห็น
หน้าเวปหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดูผลโหวด
การพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น
คู่มือ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ดอนสำโรง
คู่มือสถานศึกษาพอเพียง
รายงานการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง ๕๖
เกษตรครบวงจรที่ดอนสำโรง
นวัตกรรมสถานศึกษาพอเพียง
นวัตกรรมชั้น ป.๔
นวัตกรรมชั้น ป.๕
นวัตกรรมชั้น ป.๖
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๗
แบบรายงานโรงเรียนต้นแบบกองทุน
แบบรายงานกองทุนอาหารกลางวัน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๕๘
วารสารโรงเรียน
แผ่นปี ๒๕๕๘
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขอเครื่องราชย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 1950
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2689
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 626
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่๑ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1637
ประเพณีงานแต่งงานไทยทรงดำ Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 228
รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 279
,,แบบมาตรฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 5384
การประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 559.5 KB 329
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 175.79 KB 1817
ตัวอย่าง ปพ.๑ คอมพิวเตอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.37 MB 167
พอเพียงป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 193
พอเพียงป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 203
พอเพียงป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 1361
พอเพียงป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 668
พอเพียงป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 236
พอเพียงป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 309
3บัญชีสรุปคำขอ Word Document ขนาดไฟล์ 19.47 KB 145
2 โครงการกองทุนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 308
1คำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 310
มาตรฐานประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 204
การประกันคุณภาพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1626
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 610
นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 176
ผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 617.5 KB 179
รายงานผลปฏิบัติงานในรอบปี Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 890
ประเมิน ICT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 139
โครงการอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 228
กิจกรรม อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 130
ผังรับเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 99
กำหนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 115
เป้าหมาย มาตรฐาน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 100
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 131
คำสั่งอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 157
มาตรฐานความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 43.9 KB 92
แบบทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 181.65 KB 107
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 640
นำเสนอผลงาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.43 MB 126
รายงาผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 93
คำกล่าวรายงา Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 80
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 17.24 KB 102
ประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 90
ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 112
ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 147
ประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 187
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.46 KB 1165
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 1570
แผนงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.2 KB 287
แผนการสอนเวอร์ชั่นดอนสำโรงดอทคอม Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 111
ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 581
แข่งขันความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1260
ปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 3999
เห็ดนางฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 327
รายรับรายจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48
พัฒนาทักษะการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.56 KB 1838
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ Word Document ขนาดไฟล์ 463 KB 1314
พันธุ์ไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 545
รายงานเชิงประจักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1321
กำหนดการกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 343
สิงหวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 156
ห้องเรียนICT สู่อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 631
ICT Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 83
หนังสือนำส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 640
โครงการของบประมาณเชิงประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 452
นำส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 533
ข้อมูลไฟฟ้า๑ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 120
ข้อมูลไฟฟ้า๓ Word Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 81
ข้อมูลไฟฟ้า๔ Word Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 74
ข้อมูลไฟฟ้า๕ Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 79
นวัตกรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 68
ผัง Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 63
พื้นฐาน๑๑ Word Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 87
้ห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 220
ห้องสมุด๑ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 84
ห้องสมุด๓ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 73
ส่งไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 529
โลโก้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 39
เพลง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 80
ผลการปฎิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 47
เกียรติบัตร PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 315.5 KB 77
บัญชีคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 739.5 KB 25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.34 KB 30
ของบ อบต. ต่อต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 8
เกียรติบัตรเรียงความ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.17 MB 7
เกียีติบัตรคำขวัญ JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.07 KB 6
เกียีตวาดภาพ ป๑-๓ JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.11 KB 7
เกียรติบัตรวาดภาพ ๔-๖ JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.17 KB 11
ข้อความอนุเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.39 KB 8
ของบประมาณสนับสนุนจากอบต. Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 15
กำนดการ อบต. Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 8
หนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 7
โอวาทนายก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 10
คำกล่าวรายงานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 8
อบต.๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 45.24 KB 2
แนวคิดพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.52 MB 6
วิทยากรภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 2
แบบงบประมาณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 484 KB 2
แบบงบประมาณ1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 2
กีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 11.61 KB 4
หัดทำโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.37 KB 2
ที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลดงเดือย   อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170
http//www.Donsumrong.ac.th
โทร. 055-941078